همایش های سال 95 در یک نگاه

همایش های برگزار شده در سال 95 با حضور و سخنرانی دکتر عباس سقایی
دومین همایش سراسری «کیفیت با رویکرد نقش کیفیت برتر در کسب رضایتمندی مشتری» در 29 تیر ماه
همایش «مدیریت کیفیت» در 9 و 10 آبان ماه
اولین همایش تخصصی «امنیت غذا، سلامت و توسعه»
اولین همایش «مدل های بهبود اثر بخش» با هدایت دکتر عباس سقایی در 15 دی ماه
هفتمین کنفرانس «مدیریت کیفیت و بهره وری در نگرش جهانی شدن» در 22 دی ماه
دهمین دوره کنفرانس «توانمندسازی منابع انسانی» در 27 و 28 دی ماه
چهارمین همایش «صنعت خودروی ایران» در 24 و 25 بهمن ماه
کنفرانس ملی «فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه» در 27 بهمن ماه
یازدهمین همایش ملی «کیفیت و بهره وری» در 11 اسفند ماه


دومین همایش سراسری «کیفیت با رویکرد نقش کیفیت برتر در کسب رضایتمندی مشتری»

هفتمین کنفرانس «مدیریت کیفیت و بهره وری در نگرش جهانی شدن»


اولین همایش تخصصی «امنیت غذا، سلامت و توسعه»
اولین همایش «مدل های بهبود اثر بخش»

دهمین دوره کنفرانس «توانمندسازی منابع انسانی»

چهارمین همایش «صنعت خودروی ایران» 


کنفرانس ملی «فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه»


یازدهمین همایش ملی «کیفیت و بهره وری»