گفتگوی کیفیت
گفتگوی دکتر سقایی و متخصصین کیفیت در زمینه های مختلف را در این بخش پیگیری نمایید.
با عضویت در انجمن های یادگیری کیفیت ایران، از طریق شبکه مجازی تلگرام نیز می توانید این گفتگوها را پیگیری نمایید.
  گفتگوی اول: نوآوری
  قسمت اول

  با حضور دکتر سقایی و مهندس مصطفی بغدادی

 
  گفتگوی دوم: کیفیت در صنایع غذایی
  با حضور دکتر سقایی و دکتر شهریار دبیریان
  گفتگوی سوم: نوآوری
  قسمت دوم
  با حضور دکتر سقایی و مهندس مصطفی بغدادی
  گفتگوی چهارم: اصل مشتری مداری و اصل راهبری
  قسمت اول
  با حضور دکتر سقایی و مهندس امیر شادفر
  گفتگوی پنجم: اصل مشارکت کارکنان، اصل نگرش فرآیندی و اصل نگرش سیستمی
  قسمت دوم
  با حضور دکتر سقایی و مهندس امیر شادفر
  گفتگوی ششم: نوآوری
  قسمت سوم
  با حضور دکتر سقایی و مهندس مصطفی بغدادی