• عضو اعضای موسس انجمن مدیریت کیفیت ایران
 • نائب رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران
 • همکاری با نشریات جهت داوری مقالات


عضویت حرفه ای انجمن های :

 • انجمن کیفیت آمریکا
 • انجمن مدیریت کیفیت ایران
 • انجمن آماری ایران


داور :

 • ژورنال آمار کاربردی، انگلیس
 • ژورنال بین المللی تکنولوژی تولید پیشرفته انگلیس
 • ژورنال بین المللی کامپیوتر و مهندسی صنایع، آمریکا
 • ژورنال بین المللی علوم مهندسی، ایران
 • ژورنال مهندسی صنایع و سیستم، ایران
 • ژورنال بین المللی مهندسی صنایع، ایران
 • ژورنال بین المللی علوم مدیریت، ایران