تدریس دروس:

  • کنترل کیفیت آماری
  • آمار و احتمال مهندسی
  • مدیریت کیفیت
  • کنترل کیفیت پیشرفته
  • مدیریت کیفیت جامع
  • یادگیری آماری و داده کاوی
  • تحلیل سری های زمانی
  • طراحی و کاربرد پایایی
  • طراحی آزمایش ها