مطالبی که در این بخش ملاحظه می نمایید، بخش هایی هستند که هر هفته در گروه های انجمن کیفیت و از طریق شبکه مجازی تلگرام پیگیری می شوند.

گپ و گفت با متخصصین کیفیت
(در حال آماده سازی)


 
  همراه با اندیشمندان کیفیت
(در حال آماده سازی)

مطالعه گروهی کتاب 
(در حال آماده سازی)

 
 
 
 
آقای کله پارتو 
(در حال آماده سازی)

یک سوال کیفیتی 
و ارائه پاسخ توسط متخصصین
(در حال آماده سازی)

 
TRUE & FALSE
(در حال آماده سازی)

روزشمار کیفیت 
(در حال آماده سازی)