امسال چند نفر به عنوان " Fellow Member "
در انجمن کیفیت امریکا، مرجع اصلی متخصصین کیفیت، معرفی شدند.
 
باعث خوشحالی است که پس از چندین دهه، برای اولین بار، نام ایران هم در بین افراد منتخب دیده می شود.
از لطف دوستانی که در این سالهای متمادی، پشتیبان حرکت کیفیت در کشور و همراه این حقیر بوده اند سپاسگزارم.